Å snakke matte

Sep 08, 2020
Få elevene dine til å snakke matte

Matematikk har i alle år vært sett på som et abstrakt fag, med et helt eget språk som det ikke er lett å forstå seg på.

Med ord som konjugatsetning, standardavvik, hypotenus osv, så er det ikke lett å skjønne hvorfor man skal måtte lære seg alle disse begrepene.

Og ikke for å snakke om alle de ordene som betyr noe helt annet i matematikken enn i dagliglivet - ja ord som for eksempel NormalTangent og Potens 😊

Ja, det er riktig at matematikken har et eget språk, men det blir da viktig å kunne legge til rette for at elevene selv skal kunne skape en egen forståelse av dette språket.

At det ikke bare blir mange begreper som svirrer rundt, men at det ligger en mening og forståelse bak begrepene.

En av nøklene til dette er nettopp det å skape et klasserom hvor elevene snakker matte.

 

Kommunikasjonsformer

Innenfor det vi kaller tradisjonell matematikkundervisning er det tydelig at det er læreren som styrer all samtale.

I slike klasserom er opp mot 70 % av lærer - elev kommunikasjonen preget av IRE.

Denne kommunikasjonsformen kjennetegnes av at lærer først initierer et spørsmål (I), elevene svarer/responderer (R), før læreren evaluerer det svaret som er gitt - om det er rett eller galt (E).

Når læreren har evaluert elevsvaret fører det til at samtalen slutter - det åpnes ikke opp for videre samtale - enten er svaret riktig eller så er det galt.

IRF er en annen type kommunikasjonsform som starter på samme måte som IRE, men istedenfor å evaluere et svar - så gir læreren en feedback (F) i form av et nytt spørsmål som skal få eleven til å utdype svaret sitt.

Hvordan kom du frem til dette svaret?

Hva tenkte du?

Hva om.....?

Gjennom å stille spørsmålet tilbake til eleven vil du som lærer kunne få frem tankegangen bak svaret i tillegg til at dette også blir delt med de andre elevene - og da får du mulighet til å få frem ulike strategier. 

Ved å ikke fokusere på svaret, men på løsningsprosessen, vil du få en kommunikasjonsform som legger til rette for en større læringsprosess.

 

Samtaletrekk

Det er gjennom forskning utviklet 7 samtaletrekk som kan bidra til å øke bevisstheten omkring hvordan du som lærer kan bruke den matematiske samtalen for å fremme elevenes tenking og læring i matematikk.

Disse samtaletrekkene er et konkret mønster som kan følges i arbeidet med å drive kommunikasjonen fremover.

Samtaletrekkene legger i stor grad til rette for diskusjoner og resonnementer fra elevene, og kan brukes som et redskap for å implementere diskusjoner og få flere deltakende elever i matematikkundervisningen. 

Det er gjennom elevenes egen medvirkning i læringssituasjonene, at de kan få utviklet både språket og matematiske ferdigheter. 

Samtaletrekk 1: Gjenta/Si mer

 • Ofte når læreren stiller spørsmål svarer eleven kun selve svaret på oppgaven
 • Få elevene til å dele sine løsningsmetoder slik at andre elever får et utbytte
 • Fokuser på løsningsforslaget og sørg for at det blir forklart slik at alle forstår
 • Få elevene til å diskutere svaret

Samtaletrekk 2: Repetere

 • Gi elevene tid til å fordøye en ide, de får høre den på en annen måte
 • Fokuser på gode løsningsmetoder - eller få frem ulike strategier
 • Elevene blir oppmerksomme på å følge med
 • Elevene kan eventuelt gjenta med sine egne ord

Samtaletrekk 3: Resonnere

 • Resonnere over ulike løsningsmetoder og respondere på hverandres svar
 • Fokus på prosessen - ikke produktet
 • Fokus på hvorfor - ikke bare hvordan
 • Elevene må følge med og tenke gjennom/resonnere over andres svar
 • Det å tenke ulikt kan allikevel føre frem til samme svar

Samtaletrekk 4: Tilføye

 • Involvere flere i diskusjonen
 • Få frem alle mulige strategier
 • lære av hverandre
 • Sørge for at alle blir hørt

Samtaletrekk 5: Vente

 • Vent minst fem sekunder - gi elevene tid til å tenke
 • Øker sjansen for å få med flere elever i diskusjonen
 • Gi elevene tid til å formulere
 • Ventetid - både i forhold til første svar, og etter svaret for å se om noen responderer

Samtaletrekk 6: Snu og snakk

 • Snu til sidemann og diskutere et spørsmål eller en påstand
 • Læringspartner
 • Lærer går rundt å lytter til samtalen
 • bruker informasjonen til å finne ut hvem som han/hun kan henvende seg til i helklassediskusjonen
 • lærer får innsikt i hva elevene forstår og hvordan de tenker
 • Tydeliggjøring av tanker med hverandre

Samtaletrekk 7: Endre

 • Det er mulig å endre tenking/svar underveis
 • Tommel opp - tommel ned
 • Mulighet til revurdering og endre tenkemåter etter nye innspill
 • Å endre - betyr å ha fått ny innsikt - naturlig del av læringsprosessen
 • Rette fokus mot prosessen og ikke bare mot produktet

 

Kunne du tenke deg til å vite mer om hvordan du kan legge til rette for matematikksamtalen i klasserommet - og massevis av eksempler på oppgaver du kan bruke?

Gjennom både kjerneelementene, de grunnleggende ferdighetene og dybdelæring, kan du legge til rette for nettopp denne mattesamtalen i ditt matematikklasserom.

Sjekk ut dette! 

TRYKK HER FOR Å FINNE UT MER

Merk fristen ut mnd.

 

Monica

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.